Αίτηση χορήγησης αντιγράφου ήδη χορηγηθείσας βεβαίωσης

Για την χορήγηση βεβαίωσης απαιτείται αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία της χορηγηθείσας βεβαίωσης.