Απόδοσης τέλους 0,5%

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω τη σχετική αίτηση. Απαιτείται η προσκόμηση αντιγράφου της σχετικής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. .