Αίτηση περί μη οφειλής Τ.Α.Π. ακινήτων

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω τη σχετική αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται: