Αίτηση περί μη οφειλής Τ.Α.Π. οικοπέδων μόνο για συμβολαιογραφική πράξη

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω τη σχετική αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται: