Βεβαίωση Δημοτικής Ενημερότητας

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω την αίτηση που απαιτείται