Δήλωση ιδιοκτησίας Ν.1337/1983 (Αγ. Δημήτριος, Επέκταση Κορωπίου, Αγ. Μαρίνα 1η & 2η γειτονιά)

Σας καταθέτω ψηφιοποιημένα την δήλωση ιδιοκτησίας και τα συνυποβαλλόμενα στοιχεία, όπως αυτά περιγράφονται στο εδάφιο έξι (6.) αυτής