Δήλωση ιδιοκτησίας Ν.4314/2014 (Καρελλάς-, Κίτσι, Μακιλιάρι, Αγ. Μαρίνα 3η γειτονιά)

Σας καταθέτω ψηφιοποιημένα την δήλωση ιδιοκτησίας και τα συνυποβαλλόμενα στοιχεία, όπως αυτά περιγράφονται στο εδάφιο έξι (6.) αυτής