Αίτηση παλαιότητας κτίσματος

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω την σχετική αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.