Αίτηση παλαιότητας οικοπέδου

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω την αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.