Πιστοποιητικό Πλησιέστερων Συγγενών

Ποιοι μπορουν να πραγματοποιήσουν την αίτηση εκτός των πλησιεστέρων συγγενών του θανόντος:

  • Κληρονόμος από διαθήκη είτε είναι είτε όχι πλησιέστερος συγγενής.
  • Δικηγόροι και συμβολαιογράφοι θα πρέπει να θεμελιώνουν το έννομο συμφέρον τους μετά από έγγραφη εξουσιοδότηση των πελατών τους.
  • Άλλο πρόσωπο για λογαριασμό του άμεσα ενδιαφερομένου με εξουσιοδότηση στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ότι ο αιτών έχει το δικαίωμα να αιτηθεί το συγκεκριμένο πιστοποιητικό.

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω την αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτoύνται.

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου. Ζητείται αυτεπάγγελτα εφόσον δηλωθεί η ακριβής ημερομηνία θανάτου και το Ληξιαρχείο που δηλώθηκε ο θάνατος.
  • Δύο υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986 από μάρτυρες που είναι γνώστες της οικογενειακής κατάστασης του θανόντα ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ που το άτομο που απεβίωσε δεν έχει τέκνα οπότε πλησιέστεροι συγγενείς είναι γονείς αδέλφια τέκνα αδελφών, εγγόνια ή πρώτα εξαδέλφια ( προκειμένου να βοηθηθεί η υπηρεσία στην έρευνα της) καθώς επίσης και στην περίπτωση που άνδρας αποβιώσας, ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος σε κανένα Δημοτολόγιο Δήμου της Χώρας, αλλά είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου μας.

Ποιοι μπορούν να αιτηθούν την έκδοση του Πιστοποιητικού Πλησιέστερων Συγγενών εκτός των πλησιεστέρων συγγενών του θανόντος δικαίωμα αίτησης για την έκδοση ή την χορήγηση αντιγράφου του πιστοποιητικού έχουν:

  • Κληρονόμος από διαθήκη είτε είναι είτε όχι πλησιέστερος συγγενής.
  • Δικηγόροι και συμβολαιογράφοι θα πρέπει να θεμελιώνουν το έννομο συμφέρον τους μετά από έγγραφη εξουσιοδότηση των πελατών τους.
  • Άλλο πρόσωπο για λογαριασμό του άμεσα ενδιαφερομένου με εξουσιοδότηση στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ότι ο αιτών έχει το δικαίωμα να αιτηθεί το συγκεκριμένο πιστοποιητικό.