Αίτηση Τ.Α.Π για διόρθωση τετραγωνικών

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω τη σχετική αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται: